TRANS LINKS EVENTS TRAINING RESOURCES MEETINGS WHO WE ARE

UNIQUE Transgender Network is a voluntary group supporting Trans (transgender), Non-Binary and Gender Diverse people in North Wales and West Cheshire.

Trans people, from those who have just-left-the-closet (either cross-dressing or starting transitioning) to those living full time following Gender Reassignment Surgery (including all those who do not identify with the gender binary), often need reassurance and support from others with similar experiences.

Unique's prime aim is to help all Trans, Non-Binary and Gender Diverse people accept themselves, and find acceptance from others and inclusion by service providers.


CONTACT US
email/e-bost:
elen@uniquetg.org.uk

Telephone/ffôn:
Elen or Jenny-Anne
01745 337144

Website security
what unique offers...

Mae Rhwydwaith Trawsryweddol UNIQUE yn grŵp gwirfoddol sy’n cefnogi pobl Draws (trawsrywiol), Anneuaidd a Rhywiol Amrywiol yng Ngogledd Cymru a Gorllewin Swydd Gaer.

Mae pobl draws, o'r rhai sydd newydd adael y cwpwrdd (naill ai'n trawswisgo neu'n dechrau trawsnewid) i'r rhai sy'n byw'n llawn amser yn dilyn Llawdriniaeth Ailbennu Rhywedd (gan gynnwys pawb nad ydynt yn uniaethu â'r rhyw ddeuaidd), yn aml angen sicrwydd a cefnogaeth gan eraill sydd â phrofiadau tebyg.

Prif nod Unique yw helpu pob person Traws, Anneuaidd a Rhywiol Amrywiol dderbyn eu hunain, a chael eu derbyn gan eraill a chynhwysiant gan ddarparwyr gwasanaethau.

BETH MAE UNIQUE YN CYNNIG? Iris Prize

DOWNLOAD
 A MEMBERSHIP
APPLICATION FORM

HERE